Monitorimi i Programit të Qeverisë së RMV

Tetor-Dhjetor

Tetor-Dhjetor2021

Legjenda:
përparim i vazhdueshëm ose arritje
lëvizje ose përparim i pjesshëm
nuk ka përparim
nuk ka të dhëna

16 mobilizatorë të komunitetit nga të gjitha rajonet e zhvillimit në vend, po monitorojnë në mënyrë aktive përmbushjen e premtimeve të qeverisë aktuale, të dhëna në Programin zyrtar të Punës të Qeverisë për periudhën 2020-2024.

Mobilizatorët zgjodhën 16 masa që janë të përfshira në Programin e Qeverisë, të cilat i referohen këtyre 6 fushave:

  • Arsim
  • Çështjet sociale
  • Drejtësi
  • Kulturë
  • Ekonomi
  • Shëndetësi

Procesi i monitorimit filloi në shtator të vitit 2020. Për secilën nga masat e zgjedhura, u përcaktua një sistem i veçantë për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të masës së dhënë, i cili përfshin informacion mbi masën që do të monitorohet, treguesit që do të ndiqen, metodat për mbledhjen e informacionit, burimet e informacionit dhe dinamikën për mbledhjen e informacionit. Më shumë rreth metodologjisë së monitorimit mund të gjeni në këtë link.

Për vizualizimin e gjetjeve të monitorimit, metoda e semaforit përdoret si simbol për realizimin e masave.

Ngjyra e gjelbër tregon progres të konsiderueshëm, nivel të lartë të zhvillimit, nivel të përparuar të arritjes së masave / treguesve.

E verdha tregon nivelin e ndërmjetëm të zhvillimit, progresin e pjesshëm.

Ngjyra e kuqe tregon se nuk ka progres në drejtim të realizimit të masës / treguesit.

Fusha e monitorimit është e kufizuar në përputhje me kapacitetet e mobilizatorëve, si dhe burimet e vëna në dispozicion të tyre gjatë procesit, duke përfshirë periudhën e kufizuar prej 7 muajsh.

Për shkak të fushës së kufizuar të monitorimit, vërejmë se disa nga të dhënat mund të jenë jo të plota dhe nuk përfshijnë aktivitetet që janë zbatuar ose janë në proces të zbatimit. Qëllimi është të inkurajohet zbatimi i atyre masave dhe aktiviteteve në Programin Qeveritar që kërkojnë veprim urgjent dhe është konkluduar se nuk janë ndërmarrë aktivitete të rëndësishme  gjatë periudhës së monitorimit.