Monitorimi i Programit të Qeverisë së RMV

Култура (Tetor-Dhjetor)
Legjenda:
progresi apo arritjet e vazhdueshme
lëvizja ose përparimi i pjesshëm
pa progres
nuk ka të dhëna

Subjekti i monitorimit