Programi i trajnimit për mobilizuesit e komunitet

Mobilizuesit e komunitetit

Programi i trajnimit për mobilizuesit e komunitetit do të angazhojë të rinjtë nga i gjithë vendi, duke synuar pajisjen e tyre me aftësi në pjesëmarrjen publike dhe angazhimin e komunitetit, monitorimin e platformave të partive politike dhe performancën e qeverisë dhe/ose avokim. Program i trajnimit organizohet në tre cikle të ndara.

Cikli i parë i kushtohet monitorimit të premtimeve të partive politike gjatë zgjedhjeve parlamentare të vitit 2020. Dy ciklet tjera janë parashikuar të zhvillohen për zgjedhjet lokale në vitin 2021, me qëllim që të monitorohen premtimet e partive politike në nivel lokal. Çdo cikël do të përfshijë tre punëtori, që kanë për qëllim të avancojnë më tutje kompetencat e mobilizuesve të komunitetit dhe tu ndihmojnë atyre që të zhvillojnë plane monitorimi dhe veprimi me qëllim që të rrisin vetëdijen në komunitetin e tyre për rëndësinë e monitorimit dhe për të mbajtur zyrtarët e partive politike dhe zyrtarët e zgjedhur llogaridhënës për performancën e tyre.

Synimi:

Zhvillimi i aftësive dhe kompetencave të mobilizuesve të komunitetit në pjesëmarrjen publike dhe angazhimin e komunitetit, monitorimin e platformave të partive politike, dhe matjen e performancës të pushtetit qëndror dhe lokal.

Objektivat:

 • Zhvillimi I kompetencave të mobilizuesve të komunitetit që janë të nevojshme për të monitoruar platformat e partive politike dhe shkallën deri në të cilën janë përmbushur këto premtime zgjedhore;
 • Për të pajisur mobilizuesit e komunitetit me mjete për të realizuar monitorimin dhe për të matur performancën e pushtetit qëndror dhe atij lokal;
 • Të rrisin njohuritë e tyre dhe të kuptuarit e koncepteve siç janë mobilizimi i komunitetit, politika publike të bazuara në dëshmi, dhe dallimi ndërmjet pushtetit qëndror dhe lokal; dhe
 • Për të lehtësuar procesin e krijimit të planeve të monitorimit dhe planeve për veprim të komunitetit dhe mobilizim.

Rezultatet:

 • Janë rritur kompetencat dhe aftësitë e mobilizuesve të komunitetit në fushat e monitorimit të platformave të partive dhe performancën e pushtetit qëndror dhe lokal;
 • Janë rritur njohuritë për mobilizimin e komunitetit, procesin e krijimit të politikave publike, dhe dallimin ndërmjet pushtetit qëndror dhe lokal;
 • Planet për monitorimin programeve të fushatave zgjedhore të partive politike dhe planet e veprimit për mobilizimin e komunitetit.

Mobilizuesit e komunitetit

Kush janë ata?

Mobilizuesit e komunitetit janë aktorë të shoqërisë civile, përfaqësues të mediave dhe qytetarë aktivë në komunitetet e tyre, të cilët pas trajnimit, me ndihmë stërvitore dhe mentoruese nga KRNM, pritet të monitorojnë platformat dhe retorikën e partive politike dhe kandidatëve. Mobilizuesit e Komunitetit gjithashtu do të matin shkallën në të cilën zyrtarët e zgjedhur po zbatojnë platformat e premtuara dhe / ose si është performanca e qeverive vis-a-vis rezultateve të premtuara.

Për raundin e parë të Komunitetit Mobilizues, ekipi i projektit angazhoi 17 aktivistë të rinj nga i gjithë vendi. Tre prej tyre do të jenë aktivë brenda rajonit të Shkupit dhe dy mobilizues të komunitetit do të jenë aktivë në secilin prej 7 rajoneve të tjera të zhvillimit).

Çfarë do të bëjnë?

 • Mobilizuesit e komunitetit do t’i nënshtrohen një sërë trajnimesh dhe punëtorish, gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit, për të zhvilluar më tej aftësi në pjesëmarrjen e publikut dhe përfshirjen e komunitetit, monitorimin e platformave partiake dhe performancën e qeverisë ose bashkëveprimin me përfaqësuesit e zgjedhur dhe/ose përfaqësimin. Gjatë kësaj faze të zhvillimit të kapaciteteve, secili nga mobilizuesit e komunitetit, me ndihmën e mentorëve dhe trajnerëve, do të zgjedhë temë monitorimi.
 • Pas zgjedhjeve parlamentare 2020, mobilizuesit e komunitetit do të fillojnë me procesin e monitorimit të temës së zgjedhur dhe do të raportojë gjetjet në matricën e paracaktuar të monitorimit. Mobilizuesit për angazhimin e tyre do të marrin kompensim mujor.
 • Gjatë procesit të monitorimit, mobilizuesit e komunitetit do të përfshihen në aktivitete të ndryshme që do të dokumentojnë/dëshmojnë procesin e monitorimit dhe se si po i mbajnë premtimet e tyre elektorale partitë politike (qeveria). Provat mund të paraqiten në formën e videove të shkurtra (mini-dokumentare një minutëshe për tregimet me interes publik, duke përdorur kamera të telefonave celular dhe programe montazhi) të shpërndara përmes mediave sociale dhe në platformë të veçantë, siç është një projekt ueb-faqe. Për këtë qëllim, mobilizuesit e komunitetit do t’i nënshtrohen trajnimeve për prodhimin e videos.
 • Mobilizuesit e komunitetit gjithashtu në shkallë të vogël do të zbatojnë nisma inovative. Iniciativat do të propozohen nga mobilizuesit dhe do të lidhen me temën e monitorimit. Qëllimi kryesor i zbatimit të iniciativës është mobilizimi i komunitetit për t’u përfshirë në mënyrë aktive në jetën politike dhe të vëzhgojë punën e të zgjedhurve në pushtet. Zbatimi i nismave të tilla, do të buxhetohet nga projekti (në mënyrë të njëjtë).

 

Mbështetje për mentorimin

Mobilizuesit e komunitetit do të mentorohen nga KRNM, përmes zyrave të saj rajonale në të gjithë vendin, të cilat ata do t’i mbështesin në zhvillimin dhe zbatimin e njohurive dhe aftësive të fituara, kur ndërmarrin iniciativa monitorimi dhe përfaqësimi.

Në shkallën e parë, ekipi i projektit angazhoi 8 mentorë (një mentor nga secili rajon i zhvillimit në Maqedoni). Secili nga mobilizuesit e komunitetit do të bashkëpunojë ngushtë me mentorin e tij/saj të dedikuar.