Мониторинг на Програмата на Владата на РСМ

Јануари-Март

Април-Јуни

Октомври-Декември

Легенда:
континуиран напредок или оствареност
придвижување или делумен прогрес
нема напредок
нема податоци

16 мобилизатори на заедницата од сите развојни региони во државата, активно го следат исполнувањето на ветувањата на актуелната Влада, дадени во официјалната Програма за работа на Владата 2020-2024 година.

Мобилизаторите избраа 16 мерки кои се вклучени во Програмата на Владата, а кои се однесуваат на 6 области  и тоа:

  • Образование
  • Социјални прашања
  • Правда
  • Култура
  • Економија
  • Здравство

Процесот на мониторинг започна во септември 2020 година. За секоја од избраните мерки се дефинираше посебен систем за мониторинг и оценка на остварувањето на дадената мерка во кој се вклучени информации за мерката која се следи, индикатори по кои ќе се следи таа мерка, методите за прибирање информации, изворите на информации како и динамиката за собирање на информациите. Повеќе за методологијата за мониторинг може да најдете на следниов линк.

При визуелизација на наодите од мониторингот, а како симбол за оствареноста на мерките се користи семафор.

Зелената боја означува значителен напредок, високо ниво на развој, напредно ниво на оствареност на мерките/индикаторите.

Жолтата боја означува средно ниво на развој, делумен напредок.

Црвената боја означува непостоење на никаков напредок во поглед на реализација на мерката/индикаторот.

Опфатот на следењето е ограничен согласно капацитетите на мобилизаторите, како и ресурсите кои им се ставени на располагање во процесот вклучително и ограничениот временски период од 7 месеци.

Токму заради ограничениот опфат на следењето напоменуваме дека некои од податоците може да се несеопфатни и да не ги вклучуваат активностите кои се спроведени или се во процес на реализација. Намерата е да се поттикне имплементација на оние мерки и активности во Програмата на Владата за кои е потребна ургентна акција, а е констатирано дека не се преземени позначајни активности во периодот на следењето.